Dla mediów

Do pobrania.

Herb Polonii Piła

Zestaw logotypów Krajowej Ligi Żużlowej

Akredytacje prasowe.

Akredytacje prasowe na zawody organizowane przez PKS Polonia Piła wydawane są na podstawie wniosków złożonych za pośrednictwem portalu Accredito.

Dziennikarze i fotoreporterzy, którzy otrzymają akredytacje na zawody, mają obowiązek przestrzegania poniżej przytoczonych przepisów Regulaminu Krajowej Ligi Żużlowej odwołujących się do zasad udzielania akredytacji oraz precyzujących pracę prasy i fotoreporterów.

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Ligi Żużlowej

Rozdział 8

Akredytacje prasowe.

Art. 22

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach GKSŻ:

1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal

internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),

3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów Krajowej Ligi Żużlowej:

– pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,

– aktualnego logotypu Krajowej Ligi Żużlowej,

– aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,

– zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.), redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewyko-nywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa

w pkt 3,

5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,

6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

7) każdy klub dostarcza przed pierwszą rundą rozgrywek do GKSŻ listę akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zawierającą adres e-mail dziennikarza lub

fotoreportera.

Rozdział 9

Przepisy dotyczące pracy prasy i fotoreporterów

Art. 23

1. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.

2. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby) i ekipa TV PZM (2 osoby).

3. Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn.

4. Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego, zaś do wydzielonej strefy do wywiadów 5 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu.

5. Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów (wymiennie jeden fotoreporter klubowy Gospodarza / Gościa i wymiennie jeden z fotoreporterów akredytowanych na zawody) oraz fotoreporter delegowany przez PZM. Mogą oni przebywać również w parku maszyn (za wyjątkiem fotoreporterów akredytowanych) lub w innej wyznaczonej strefie stadionu. Fotoreporter klubowy zobowiązany jest do przekazania minimum 20 zdjęć w pełnej rozdzielczości na potrzeby GKSŻ (z czego 3-5 zdjęć w czasie do 30 minut, a pozostałe do 3 godzin po zakończeniu meczu na serwer GKSŻ) oraz klubu gospodarza danych zawodów, klubu gościa oraz wykorzystania ich w mediach w uzgodnieniu z GKSŻ.

6. Przedstawiciel marketingu Gospodarzy i Gości może przebywać przed, w trakcie i po meczu w parku maszyn.